edg

Estudios de Genealogía. Red Social de Investigadores

Ya se encuentra disponible nuevamente XOR en el siguiente enlace: Xenealoxías do Ortegal

Inventario dos bens dun pescador ferrolán no ano 1670.

«Inventario dos bens dun pescador ferrolán no ano 1670»

Fernando DOPICO BLANCO. Ferrol, 2014.

Peirao de Ferrol con embarcacións tradicionais de pesca a comezos do século XX (tarxeta postal).

A pesca e os pescadores, mariñeiros e mareantes, constituiron pilares económicos e sociais fundamentais no desenvolvemento da vila de Ferrol dende a Baixa Idade Media. Porén, é importante e necesaria a localización e edición de fontes documentais directas que acheguen datos concretos e precisos sobre o tema. Do contrario, se seguirán a soster xeralidades carentes de rigor científico, sen a validación probatoria que proporciona a esexese baseada no exame da documentación específica e pertinente da época a investigar. Ven a conto entón a famosa aseveración do historiador Henri-Irénée Marrou: “La historia se hace con documentos”.

Trincado -tipo de embarcación da familia das dornas"Carmen" na Ría de Ferrol, ano 1944.

Fotografía xentileza de Edelmiro Martínez Cerredelo (Xinzo de Limia, Ourense).

Velaquí pois a transcrición, con sinxelo aparato crítico, dun documento ata o de agora inédito sobre o particular –sen por elo esquecer o vello dito, unha palla non fai palleiro–. Un inventario ou reconto dos bens que ficaran dun pescador ferrolán, de nome Xoán López de Cerdido, no pleno século XVII. Testemuña directa dun xeito de vida, coa sempre valiosa achega de datos específicos.

* Criterios xenéricos de transcrición: Se conserva a grafía orixinal. Se desenvolven as abreviaturas. Se normalizan baixo os criterios morfolóxico-sintácticos actuais o uso de maiúsculas, minúsculas, acentuación e sinos ortografícos de puntuación. Verbas ou letras restauradas se enmarcan entre corchetes: [   ]. Verbas de lectura incomprensible ou desaparecidas se resolven con tres puntos dentro de corchetes […]. Verbas deturpadas ou de lectura dubidosa se tumban en cursiva, coa advertencia: (sic); entre paréntese. Advertencias do editor sobre sinos, rúbricas, etc., se sinalan en cursiva entre paréntese: (rúbrica).

1670, marzo, 09, Ferrol.

Inventario notarial dos bens que se atoparon na casa de Xoán López de Cerdido, pescador defunto, veciño da vila de Ferrol.

  • ARQUIVO DO COLEXIO NOTARIAL DE A CORUÑA, Protocolo 153, 1670, Ferrol.
  • Perante Domingo Fernández de Orol, escribán público.

En la villa del Ferrol, a a los nuebe días del mes de março de mill y seisçientos y setenta años. Su merçed dicho alcalde[1], luego dicho día y al pronto que se presentó la petençión[2] (sic) anteçedente, se entró en casa de morada donde bivió Juan López de Çerdido Lago y Lata (sic), con asistencia de mi el escribano y testigos, y tomó las llabes que se allaron en dicha casa. Y puso por guardias de las puertas della a Pedro de Sillobre y Juan Boo. Y luego protestó comenzar dicho requento e ynbentario, y así lo mandó y firmó. De que doy fee.

Pedro de Lago y Andrade (rúbrica).

Ante mi Domingo Fernández (rúbrica).

Luego el dicho día de arriba. Su merçed dicho alcalde, a presençia de mi escribano y testigos, miró lo que avía en la casa de morada donde bivió el dicho Juan López Çerdido. Y aviendo mirado los vienes que se allaron en su casa, mandó a mi escribano los asiente. Que son los siguientes:

Primeramente, una mesa de palo en que comen.

Un hescabel[3].

Una silla de palo y un banco.

Una arca de porte de çinco anegas, poco más o menos, con su çerradura y llave. Y dentro della un costal que tenía un ferrado de çenteno y una sábana delgada.

Más otra sávana delgada usada.

Una ropilla de paño de pardo[4].

Un calçón de palmilla[5].

Otra ropilla de palmilla nueba.

Una caldera vieja y rota.

Unas medias de lana.

Más otra arca de porte de tres anegas, poco más o menos, con su çerradura y llave. Y dentro della un ferrado de maíz.

Más otra arca vieja sin çerradura, de porte de tres anegas.

Una maseyra[6] de amasar, sin cobertura.

Una manta de burel[7] usada.

Un paño de mesa usado.

Una almoada.

Otra mesa vieja de palo.

Un caldero de cobre pequeño.

Dos baçías[8] de […].

Seis escudillas[9] y tres platos.

Más otra arca pequeña de porte de una anega. Dentro della una libra de cáñamo[10].

Un paño de mano.

Una dorna[11], con sus remos y adientes[12] (sic).

Una rede sardiñera[13] de diez brazas.

Mas un rasco[14], digo seis rascos de badexo[15].

Tres pedaços de cuerdas viejas.

Una sarta de cortiças[16], de parte y seis piezas.

Un oratorio, que hes una caxa con un Santo Christo de barro.

Una criba.

Dos çestos de baras.

Un restrelo[17] de restrelar[18] cáñamo.

Una çesta vieja.

Una peruleyra[19] de barro.

Y una cama de palo, en que se duerme.

Seis redes sardineras, con sus entrallamientos[20].

Más dos béstas[21] (sic) nuebas.

Un martillo.

Papeles:

Allóse un hescriptura echa entre Pedro do Casal, vezino de Serantes, y Juan López, difunto, en que por virtud della le paga cada un año una anega de trigo de renta por […] ducados [d]e una leyra en Caranza.

Un conoçimiento que Juan da Garrida avía hecho al dicho Juan López por el preçio de una baçixa[22] (sic) de vino que le abía bendido, a honçe quartos el azunbre[23].

Un libro dela cofradía de Nuestra Señora[24], en una oja.

Un memorial de deudas que dize. Los reales que le deben son hestos:

Domingo da Carreyra, honze reales.

Juan da Mariña, tres reales.

Françisco Rey, dos reales.

Ysabela Díaz, un real.

Domingo Cortiñas, un real.

Juan Crispín, un real.

Pedro López, tres reales.

“Lo que tenemos echas cuentas entre Juan de Callobre y Lorenço Bruñel. Debe Juan de Callobre treçe reales, y Lorenço Bruñel veinte y nuebe reales”.

Una hescriptura de conpra dela casa en que bivía dicho difunto.

Otra hescriptura de una leyra que avía conprado a Françisco de Santiago, vezino de Serantes.

Otra hescriptura del lugar de Aneyros, de lo que avía conprado a Pedro Fernández, vezino de Santiago de Françia[25] (sic).

Otra hescriptura de donaçión que otorgó Gregorio da Torre y Catalina Díaz.

Hestos son los bienes que se hallaron en casa de dicho difunto. Y se depositaron todos los vienes muebles en poder y manos de Matheo Polido y Andrés Salgado. Y lo mismo los papeles que ban recontados y las llabes que se allaron en casa. Y su merçed mandó a mi escribano les notefique (sic) que no acudan con dichos vienes a persona alguna, ni se los entreguen hasta que por su merçed sea mandado. Ansí lo mandó y firmo. Y dello doy fee.

Pedro de Andrade y Lago (rúbrica).

Por ante mi Domingo Fernández (rúbrica).[1] Pedro de Lago e Andrade.

[2] Sic: petición.

[3] Escabel, asento pequeno de madeira sen respaldo.

[4] Tipo de pano basto común, de color pardo que lle daba nome.

[5] Certo xénero de pano, que particularmente se labraba en Cuenca (Diccionario da RAE).

[6] Artesa grande.

[7] Tipo de tea basta, habitualmente de lá ou de estopa -mezcla de liño e lá-.

[8] Artesa sen patas nin cuberta, que se utiliza tradicionalmente para amasar o pan ou conter fariña.

[9] Cunca para servir o caldo e a sopa.

[10] Cáñamo (Cannabis sativa), planta febrácea coa que se confeccionaban cordas, redes e velas.

[11] Embarcación veleira tradicional dun só pau ou mastro, utilizada secularmente na pesca dentro das rías galegas. De pequena eslora e moi manexable, se caracteriza pola proa redonda e sobresaínte sobre a cuberta, popa chata e quilla pronunciada. Posúe unha vela de trincado característica -entre cadrada e ó terzo- e o timón situado en popa, ademais de dous remos como apoio en caso de ausencia de vento. O número da tripulación oscilaba segundo o tamaño na dorna.

[12] Sic: Se sobreentende que é unha referencia ó aparello da dorna.

[13] Tipo de rede específica para a captura da sardiña.

[14] Arte de pesca tradicional con rede de tralla (cabos), composta de chumbada e boias, que se emprega na captura da raia e outros peces. Usada tamén para a captura da centola e langosta. Sinónimos: rasca, raeiro (Dicionario da RAG).

[15] Abadexo ou badexo (Pollachius pollachius), tipo de peixe.

[16] Boia confeccionada con casca de salgueiro, da sobreira ou doutras árbores.

[17] Instrumento de madeira de forma máis ou menos rectangular, con dentes de ferro nun dos seus extremos ou no medio, sobre os que se pasa o liño para separarlle a estopa (Dicionario da RAG). Idem para o cáñamo.

[18] Acción de pasar o cáñamo ou o liño polo restrelo.

[19] Tipo de recipiente de barro para líquidos, de barriga ancha e boca estreita.

[20] O entrallamiento se refire á tralla. Isto é, cada un dos cabos nos que van colocadas as boias e chumbada nas redes.

[21] Sic: ¿béstas?.

[22] Sic: vasija.

[23] Azumbre: Medida antiga de capacidade de varios productos. En especial, do viño.

[24] Ó faltar a advocación exacta, non é posible definir con claridade a confraría á que se refire. En sincronía e por outros documentos da época, se pode aventurar que se trataba dunha de entre as dúas confrarías existentes en Ferrol baixo o epíteto de Nuestra Señora. Unha, a do Rosario, pertencente á igrexa parroquial de San Xiao. Outra, da Concepción, no convento de San Francisco. Se ben, en ilustrativas palabras do párroco de San Xiao de Ferrol en 1705, convén salientar que a Confraría do Rosario era, xustamente, aquela de que son patrones y mantenedores los del gremio de el mar. ARG, RA, Preitos, 1936, 22. 

[25] Sic: Franza (Mugardos).

 

Visitas: 529

Los comentarios están cerrados para este post

Fotos

  • Añadir fotos
  • Ver todos

Foro

Pedro/Matías Ares-Escribano de S.M.-Touro (A Coruña).1700

Iniciada por Amanda Ares Alonso en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de Amanda Ares Alonso 6 Nov 2017. 4 Respuestas

Hola:Soy nueva en este foro pero llevo ya un tiempo recabando información sobre mis antepasados. Actualmente me estoy centrando en buscar más acerca del último "Ares" que tengo en mi familia. Se trata de Pedro Ares, casado con Margarita Gago y natural de Touro-A Coruña (supongo que vivió en la segunda mitad del siglo XVII). Al menos su hijo (Matías) y nieto (Juan Antonio) fueron escribanos de S.M. en Touro durante el siglo XVIII (Juan Antonio figura siempre como escribano de Bendaña, que es una…Continuar

Etiquetas: Touro, Ares

Liñas familiares do Pazo de Brandeso ata o Século XVIII

Iniciada por José Liñeira Monteiro en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de Meri Martinez 2 Nov 2017. 11 Respuestas

Ola a todos; antes de nada, darvos as grazas por aceptarme nesta rede que xa hai un tempo que levo seguindo e que aprezo en extremo. Abro esta discusión porque non logro reconstruír as redes familiares das liñaxes posuidoras do pazo de Brandeso (Concello de Arzúa), e quizabes algún de vós podería axudarme. Se avanzo no tempo cara atrás, teño todo moi claro ata que Pedro Montero Figueroa herda o vínculo do seu parente Gregorio Montero Figueroa (aquel que casara con Josefa Pimentel, do pazo de…Continuar

Bahamonde / Vaamonde / Baamonde

Iniciada por Belen Gonzalez Varela en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 17 Sep 2017. 0 Respuestas

Buenas tardes, busco a una rama de la familia en Betanzos y alrededores.El último dato fiable es Manuela o María Manuela, nacida en 1834 aprox. en Piadela.No consigo su partida ni figura en la iglesia que le correspondería en Betanzos, por lo que debe estar aún en Piadela.Su padre era Baltasar Vaamonde y sobre él no hay dato alguno, más que el nombre.Si alguien tiene información o bien enlaces donde buscar, agradeceré muchísimo la ayuda.Me han hablado de Dionisio Baamonde que se estableció en…Continuar

Fernando de Andrade (Señor de San Sadurniño)

Iniciada por José Luis en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de Fernando Dopico Blanco 27 Ago 2017. 5 Respuestas

Buenas tardes:Estoy intentado averiguar si Gonzalo Freire de Andrade casado con Beatriz de Serantes es un hijo de Fernando de Andrade.En la páginahttp://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/fernando-de-andrade-i-senor-de-san-sadurnino/Se dice que Gonzalo Freire de Andrade es hijo de Fernando de Andrade con su segunda mujer Dª Berenguela das Mariñas.     Sin embargo en otros foros lo ponen como…Continuar

Busqueda de Losada

Iniciada por Sonia beatriz Losada Laban en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de Guillermo Rodríguez Fernández 9 Ago 2017. 12 Respuestas

Hola, reitero mi pedido, busco datos del nacimiento de mi abuelo Joaquin Losada, los datos  concreto que tengo lo extraje del acta de matrimonio en Misiones Argentina y dice "Joaquin Losadas, español, soltrero hijo de Angel Losada de Galicia y Agripina Aurora Sarmiento de Lira ( finada) esto fue en el año 1896 por lo que Joaquin debio haber nacido en el año 1873/74, ya que al casase tenia 22 años.Espero ayuda de Uds RespetuosamenteSonia Batriz Losada LabanContinuar

Pazo da Riva (Valdoviño). Familias Pardo de Andrade y Ponce de León

Iniciada por Oscar Pardo Fernández en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de Fernando Dopico Blanco 30 Jul 2017. 10 Respuestas

Buenos días, querría antes de nada felicitar a los miembros del foro, donde he encontrado mucha información relativa a la genealogía de los Pardo de Andrade de Valdoviño, la cual estoy intentando recuperar desde los primeros señores do Pazo da Riva (o Riba) hasta llegar a mi tatarabuela, María Petra Pardo de Andrade y López Ponce de León, nacida en 1840 y difunta el 20 de marzo del año 1921.La primera referencia que he podido encontrar a los señores del Pazo da Riva ha sido en la genealogía de…Continuar

Etiquetas: Valdoviño, Santa Eulalia, Ponce de León, Pardo de Andrade, Casa da Riva

Acceso directo PARES


Acceso directo ARG

Acceso directo AHUS

contraseña y usuario: webahus1

Acceso GAZETA Histórica


© 2018   Creado por José Luis.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio